escriu-me
My Photo

dimecres, 23 de maig de 2007

Notícies dimecres 23 de maig del 2007

No sé que ha passat, però avui Lloret no surt ni en els cognoms de les persones; ni el GRILL canta, ni el MILLOR es el pitjor, ni res de res.
Solament això del BOP i encara hi han estalviat les paraules, dons o bé volen fer un altra Lloret Verd la darrera setmana a l'Ajuntament o no entenc perquè no diu ni tan sols si hi fan una casa, un pont, una font, o un pipi-kan...
BOP 23/05/2007
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Àrea d’Urbanisme
Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació
La Junta de Govern Local en sessió de data 3 de maig de 2007, per delegació de l’Alcaldia presidència (Decret de 9 de juliol de 2003), aprovà definitivament del Projecte de Reparcel ·lació del Polígon d’Actuació Urbanística BOP de Girona núm. 102 - 23 de maig de 2007 21 núm. 33 – Santa Clotilde Nord, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos a comptar des de la present publicació, sense perjudici que, amb caràcter potestatiu, es pot interposar Recurs de Reposició dins el termini d’un mes a comptar des de la publicació del present acord o qualsevol altre que es consideri adient.
Lloret de Mar, 10 de maig de 2007
Josép Valls i Méndez
Regidor d'Urbanisme