escriu-me
My Photo

dilluns, 21 de novembre de 2011

Dilluns, 21 de novembre del 2011, a Lloret i a la resta de Selva Marítima

resultats de Lloret:
Avui no puc fer resum, estic cabrejat…!!!


Però no us penseu pas que és per això d'ahir, no, sinó que amb tota la bona voluntat del món he començat amb el BOP, que sí us poso, però al arribar al D.O.G.C. he trobat això d'un xic més avall i m'ha caigut la moral per terra…
Cada dia passen desgracies i cada dia els nostres governants en fan alguna com per cabrejar-se però avui segurament amb les defenses baixes per lo d'en Rajoy m'he desmoralitzat…

==============
==============No us perdeu el llistat interminable de factures/rebuts impagats en el B.O.P. que es deuen a l'ajuntament de Lloret… més de 400 pàgines com aquesta de factures impagades en que cada línia és una factura/rebut impagat:Quasi que seria molt més barat posar només els que sí paguen...

==============
==============


Si no vau llegir els resums d'aquests dies de Festa Major feu-hi una ullada encara que només sigui per saber què passava abans que el PP guanyés...


Aquí el que m'ha sulfurat:

En el D.O.G.C. d'avui:
DECRET LLEI 2/2011, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011
https://www.gencat.cat/diari/6009/11319102.htm
Caderneres, verdums, pinsans i passerells…ara també se'n podran caçar les femelles quan fins ara estava terminantment prohibit…

Un decret per al·lucinar !!!

Si busqueu respecte per un ser viu no el busqueu pas en aquest edicte, ni en aquest Govern de la Generalitat...trieu l'imatge que més us agradi…


Fins i tot a l'edicte es fa referència prohibitiva de la legislació comunitària: "la normativa comunitària la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, estableix la prohibició de capturar els ocells salvatges", i també de l'espanyola: "La normativa bàsica estatal vigent en la matèria es troba recollida a la Llei 42/2007, de 23 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que, d'acord amb la normativa comunitària, estableix la prohibició de capturar en viu animals salvatges" però ambdues preveuen excepcions: "si no hi ha una altra solució satisfactòria" diu la comunitària i "sota condicions molt estrictes i en determinades circumstàncies" diu l'espanyola… i l'edicte continua així: "la jurisprudència comunitària existent sobre això assenyalen clarament com a requisits essencials per a l'autorització d'excepcions per part de les autoritats competents que es justifiqui que no hi ha cap altra solució satisfactòria per assolir la finalitat pretesa"

Voleu saber quines "raons extraordinàries i urgents" han empès als nostres governants catalans a acollir-se a l'excepció i "fan necessari procedir a una modificació immediata del Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril", doncs que els ocellaires, els traficants d'aquestes espècies,... no tenen ocells: "La reforma de la Llei en els termes exposats és una mesura que cal adoptar amb urgència per tal que l'activitat ocellaire, de reconeguda tradició a Catalunya, pugui tenir continuïtat"

Em voleu dir perquè tenim parlaments, comissions, reunions, sous, despeses, dietes, viatges, eleccions... si llavors contra-legislen el que els passa pels dellonsis ???


Això sí, recuperen la prohibició de caçar amb vesc, però no perquè sigui una de les pràctiques de caça quasi que més salvatges sinó perquè Europa ens ha picat la cresta "cal modificar l'article 9.2 que permet l'ús del vesc per a la captura de petites quantitats d'ocells. Aquesta previsió qüestiona la normativa estatal i comunitària, per la qual cosa ha de ser suprimida"

També, i a veure si d'una punyetera vegada es fa complir: "Resta prohibida la comercialització dels exemplars silvestres capturats", doncs tant en el mercat setmanal de Lloret com en el de Blanes s'hi veuen comerciants amb gàbies amagades a les furgonetes i alguna vegada fins i tot penjades a la paret del pavelló on simultaniegen l'activitat pròpia del mercat amb la venda d'exemplars d'aquests ocells amb clients especials i prèviament citats o fins i tot per encàrrec...

==============
==============
==============
14523 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notifcació d'acord de subhasta
"(…) general tributària, i d’acord amb les funcions que li han estat delegades per l’ajuntament de Lloret de Mar, Fa saber: Que no s’ha pogut notificar l´acord de subhasta als següents obligats al pagament, els quals figuren com a deutors en període executiu: PERON, PIERRE JEAN PATRICE ROBERT,MICHELINE
A que no sabeu a qui tampoc han trobat:
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.
Senyors del Consell Comarcal i de l'Ajuntament: proveu el 1004 o al 08 88 (crec…)14430 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
no s’ha pogut notificar la PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT als obligats al pagament següents, els quals figuren com a deutors en període executiu de l’ajuntament de Lloret de Mar:
Al·lucinant !!! 134 pàgines de lletra petita de morosos amb l'Ajuntament…
Perquè us en feu una idea us poso una pàgina; cada línia és una factura impagada… hi hi han 134 pàgines com aquesta...14776 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
FA SABER: Que per causes no imputables a aquesta administració no s’ha pogut notificar la PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT als obligats al pagament següents, els quals figuren com a deutors en període executiu de l’Ajuntament de Lloret de Mar:
Encara més al·lucinant !!! 251 pàgines d'igual lletra petita de factures impagades a l'Ajuntament…14408 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de valoració de finca
"(…)general tributària, i d’acord amb les funcions que li han estat delegades per l’ajuntament de Lloret de Mar, Que no s’ha pogut notificar la notificació de valoració de finca a les persones següents: BUSQUETS ROESSLING, SL"14411 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de valoració de finca
"(…)general tributària, i d’acord amb les funcions que li han estat delegades per l’ajuntament de Lloret de Mar, Que no s’ha pogut notificar la notificació de valoració de finca a les persones següents: LAINES BUSTOS, MARIA ANGELES"14412 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de valoració de finca
"(…)general tributària, i d’acord amb les funcions que li han estat delegades per l’ajuntament de Lloret de Mar, Que no s’ha pogut notificar la notificació de valoració de finca a les persones següents: SALJIHI, AHMED SALJIHI, GILIZAR


14773 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'acta de subhasta
d’acord amb les funcions que li han estat delegades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, HICKMAN,ROBERT MALCOLM


14696 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de valoració de finca
"funcions que li han estat delegades per l’ajuntament de Lloret de Mar,"
Varis

14698 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació d'actes
"funcions que li han estat delegades per
l’ajuntament de Lloret de Mar,"
Varis


14699 - CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Servei de Gestió Tributària Edicte de notificació de provisions de constrenyiment
d’acord amb les funcions que han estat delegades per l’Ajuntament de Lloret de Mar,
Varis


14864 - CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA SELVA Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. P-01: TRANSPORT DE DISCAPACITATS RUTA 3 (BREDA-PALAFOLLS / LLORET-BLANES) : 4 euros/ per dia de servei

=====================
ANUNCI de l'Ajuntament de Blanes, sobre licitació d'un contracte.
https://www.gencat.cat/diari/6009/11320116.htm
"Arrendament sense opció de compra (rènting) de màquines (copiadores, impressores i ensobradora) per diferents dependències municipals" "4. Valor estimat del contracte: 192.996,00 euros, IVA exclòs 5. Pressupost base de licitació: 85.698,00 euros anuals, IVA exclòs"ANUNCI de l'Ajuntament de Blanes, sobre licitació d'un contracte.
https://www.gencat.cat/diari/6009/11320117.htm
"Concessió de llicència d’ús privatiu consistent en l’ocupació directa i temporal de superfície per a la instal·lació de màquines de vending en diferents edificis municipals." "Cànon : Mínim 20.000 € pels 4 anys."ANUNCI de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 446/2011).
https://www.gencat.cat/diari/6009/11319025.htm
"se ha admitido a tramite el recurso nº 446/2011, interpuesto por D. MAS VILANOVA S.A. contra acords adoptats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 6-04-11 y de 25-05-2011, relatius a l’aprovació definitiva i conformitat del text refós de la modificació del Pla d’ordenació urbanística Municipal del municipi de Tossa de Mar"

=====================Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...