escriu-me
My Photo

dijous, 2 d’agost de 2007

Dijous, 2 d'agost del 2007

Perdoneu la terdança en obrir la guingueta, però com a bon mortal, se m'ha fet dur l'aixecar-me l'endemà de fer anys.
Aprofito per donar les gràcies a tots aquells que tan de paraula, obre u omissió van tenir un record per mi en el dia d'ahir...
Gràcies

Per ara la conca del Tordera aguanta, però fins quant...Millor tanquem l'aixeta.

Això ja estava reflexionat, el president Bush una vegada va dir que una bona manera d'evitar els incendis seria la de treure els arbres...Aquest matí he enviat sms's tant al Almodovar com al Woody i he rebut confirmació de recepció...Crec que encare estan entre nosaltres.
Fora conyes, m'agraden les teves paraules Joan.
Article molt interessant i un xic més extens que el de El Punt
Edicte de resolució d'alcaldia per la qual s'efectuen les delegacions genèriques i especials als regidors
A) DELEGACIONS GENÈRIQUES
Àrea de Serveis Centrals: Generals i econò-
mics. Ignasi Riera i Garriga
Àrea d'Urbanisme, Obra Pública i Activitats:
Josep Valls i Mendez
Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: Ignasi
Riera i Garriga
Àrea de Serveis a la Persona: Laura Bertran i
Fontserè
Àrea de Seguretat Ciutadana i Via Pública: Mª
Àngels de la Torre i Barrigon
Àrea de Promoció econòmica de la vila:
Francesc Oliva i Pujol
Àrea de Comunicació i Protocol. Víctor
Llasera i Alsina.
Àrea de coordinació i noves infraestructures.
Romà Codina i Maseras
Àrea de Turisme. Xavier Crespo i Llobet
B) DELEGACIONS ESPECIALS PER A
COMESES ESPECIFIQUES
Organització administrativa municipal, siste-
mes de la informació i recursos humans: Ignasi
Riera i Garriga
Estadística i informació de processos
electorals: Ignasi Riera i Garriga
OIAC: Ignasi Riera i Garriga
Arxiu municipal: Ignasi Riera i Garriga
Participació ciutadana, centres cívics, Agenda
XXI i noves tecnologies: Ignasi Riera i Garriga
Pressupost: Josep Valls i Méndez
Gestió Tributària (gestió cadastral i inspecció
tributària): Josep Valls i Méndez
Control de despeses i seguiment de inversions:
Ivan Tibau i Ragolta
Àrea d'Urbanisme, Obra Pública i Activitats
Gestió Pla Ordenació Urbana Municipal: Josep
Valls i Méndez
Gestió i disciplina urbanístiques: Josep Valls i
Méndez
Llicències obres majors i menors: Josep Valls i
Méndez
Llicències Ambientals: Francesc Oliva i Pujol
Obra Pública i manteniment (serveis de mante-
niment, jardineria, parcs infantils i enllumenat
públic): M. Antònia Batlle i Andreu
Cicle integral de l'aigua i cementiri: Josep
Valls i Méndez
Àrea de Medi Ambient i Mobilitat
Polítiques de sostenibilitat: Ignasi Riera i
Garriga
Neteja viària, gestió i tractament de residus,
gestió de l'abocador i de la deixalleria: Ignasi
Riera i Garriga
Neteja de platges: Ignasi Riera i Garriga
Ordenació d'usos en zona de domini marítimo-
terrestre: Santiago Ontañón i Castillo
Neteja d'edificis municipals: Ignasi Riera i
Garriga
Transport col·lectiu urbà de viatgers i transport
en circuits turístics: Ignasi Riera i Garriga
Taxis: Carles Passarell i Fontan
Aparcaments municipals: Carles Passarell i
Fontan
Planificació viària (Senyalització viària i
semafòrica i peatonalitzacions): Ignasi Riera i
Garriga
Centre de gestió del trànsit: Ignasi Riera i
Garriga.
Carrils-bici, senderisme i BTT: Ignasi Riera i
Garriga
Àrea de Serveis a la Persona
Benestar i Família: Laura Bertran i Fontserè
Dona: Laura Bertran i Fontserè
Casal de la Gent Gran: Santiago Ontañón i
Castillo
Cooperació: Laura Bertran i Fontserè
Patrimoni cultural (MOLL): Laura Bertran i
Fontserè
Cultura (Teatre i entitats culturals): M.
Antònia Batlle i Andreu
Educació, escola d'adults, oficina de català i
Biblioteca: Ester Olivé Güell
Joventut: Ivan Tibau i Ragolta
Festes: Ester Olivé i Güell i Ivan Tibau i
Ragolta
Esports: Ivan Tibau i Ragolta
Sanitat: Romà Codina i Maseras
Habitatge social: Romà Codina i Maseras
Àrea de Seguretat Ciutadana i Via Pública
Seguretat Ciutadana: M. Àngels de la Torre i
Barrigon
Protecció Civil: M. Àngels de la Torre i
Barrigon
Via Pública (aplicació de l'ordenança de
policia de la via pública a excepció d'allò
relatiu a les mostres comercials-): M. Àngels
de la Torre Barrigon
Àrea de Promoció econòmica de la vila
Promoció Econòmica: Francesc Oliva i Pujol
Promoció del patrimoni cultural: Laura Bertran
i Fontserè
Promoció de l'esport i el lleure: Roma Codina
i Maseras.
Promoció de l'entorn natural: Ignasi Riera i
Garriga
Promoció del comerç: Víctor Llasera i Alsina
Oficina de Comerç (col·laboració amb accions
de promoció del comerç local, horaris
comercials, mercat diari i fires, aplicació de
l'ordenança de policia de la via pública en allò
relatiu a les mostres comercials i Oficina
Municipal de Informació al Consumidor
OMIC-: Víctor Llasera i Alsina
Mercat Setmanal: Carles Passarell i Fontan
Àrea de Comunicació i Protocol.
Mitjans de comunicació: Víctor Llasera i
Alsina
Protocol: Víctor Llasera i Alsina
Àrea de coordinació i noves infraestructures.
Coordinació equip de govern: Romà Codina i
Maseras
Noves infraestructures: Romà Codina i
Maseras
B2.- Relatives a Barris
Can Ballell: Ignasi Riera i Garriga
Puigventós: Romà Codina i Maseras
Casc Antic i Barri Pescadors: Víctor Llasera i
Alsina
Fenals i Santa Clotilde: Francesc Oliva i Pujol
Urbanitzacions: Josep Valls i Méndez, Mª
Àngels de la Torre i Barrigon i Carles Passarell
i Fontan
El Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua: Laura
Bertran i Fontserè
El Rieral: Ester Olivé i Güell
Can Sabata: Mª Antònia Batlle i Andreu
Can Carbó i Mas Baell: Ivan Tibau i Ragolta