escriu-me
My Photo

divendres, 18 de setembre de 2015

Divendres, 18 de setembre del 2015 a LloretAvui no hi haurà resum...


El motiu, aquest edicte que publica el DOGC…

EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de clavegueram de la urbanització Cala Canyelles.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=703018&language=ca_ES
"Es fa públic que el Projecte de clavegueram de la urbanització Cala Canyelles, amb un pressupost d’execució de 1.553.497,77€, redactat per encàrrec municipal, per l’enginyer industrial Francesc Heras Perellón, de l’empresa Cubes i Contenidors Pallarés, que fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 2 de febrer de 2015, ha estat aprovat definitivament per acord de la mateixa Junta de Govern Local en sessió de 4 de setembre de 2015.

 Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos a comptar des de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar Recurs de Reposició dins el termini d’un mes a comptar des de la notificació del present acord o qualsevol altre que es consideri adient.
 
Lloret de Mar, 8 de setembre de 2015
 
Rafel Garcia i Jimenez ( Secretari general)"Tal com diu l'edicte, el passat 2 de febrer la Junta de Govern Local aprovava  inicialment aquest projecte sense ni una trista trucada, ni un mail, ni un trist SMS o Whatsapp a la Comunitat de Propietaris per dir-lis mira, volem aprovar això, com ho veieu, o fins i tot, si eren al·lèrgics a la participació ciutadana, una carta per motorista dient aprovarem això i punt, no, ens en varem haver d'assabentar, com també avui, pel DOGC…
Des de la Junta de la Comunitat de Propietaris vam fer saber al llavors equip de Govern el nostre malcontentament per aquesta falta d'informació/col·laboració, vam presentar les al·legacions oportunes en temps i forma, varem pagar advocat i pèrit i ens vam menjar els adjectius que aquest comportament mereixien…
 
Eren altres tems, altres persones; a les passades eleccions va entrar sang nova a l'Equip de Govern, hom pensava que també maneres de fer millors, però ja veieu, les cares són diferents però els collarets els mateixos: ni una trista trucada, ni un mail, ni un trist SMS o Whatsapp, s'aprova d'amagatotis en Junta de Govern sense ni informar-nos tan sols de la possible desestimació de les al·legacions presentades 6 mesos ha… sí 6 mesos i no ens les han contestat...

Ja he explicat alguna vegada que es tracta d'un projecte fet fa 6 anys, on hi ha una bona part executada recentment i pagada pels veïns; que l'Ajuntament ho sap doncs fins i tot eren treballs subvencionats per ells; projecte on ni tan sols s'han dignat a rectificar-hi l'IVA vigent llavors per l'actual… un projecte que ja és la segona vegada que intenten aprovar-lo, que ens obliguen a gastar temps i sobretot diners per anar al Contenciós, i un cop al jutjat, com que saben que és quelcom d'impresentable, s'aplanen donat-los la raó, com va passar l'altre vegada, cosa que en paraules del ja plegat enginyer Buixeda, ell  recomanaria una vegada més que es fes, suposo perquè no tenia ni la valentia de defensar-ho davant un jutge…


Perdoneu-me, demà serà un altra dia…estic que em pujo per les parets, però el que em sap més greu és que estic profundament decebut…
  ==========
Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...