escriu-me
My Photo

dimecres, 15 d’agost de 2007

Dijous, 16 d'agost del 2007, notícies de Lloret

Feu un cop d'ull a les notícies d'ahir (si no li vau fer ja), segur que hi ha quelcom que us interessa...Per lo menys aquest ha agafat el toro; encara que no sé si per les banyes o per la cua...

Sense comentari

Edicte sobre delegació de facultats en el regidor d'urbanisme, obra pública i activitats
Delegar en el Sr. Josep Valls i Méndez, Primer Tinent d'Alcalde i Regidor delegat d'Urbanisme, Obra Pública i Activitats, la facultat de dictar resolucions i de signatura en relació a les següents matèries:
Expedients d'ordres d'execució urbanístiques
Expedients de Ruïna
Declaracions d'innecessarietat de llicència de parcel·lació
Protecció de la legalitat urbanística: suspensió provisional d'obres
Expedients d'obres menors: totes les actuacions administratives
Expedients d'obres majors: requeriments, projectes executius, expedients de caducitat d'o-bres.
Expedients de llicències de primera ocupació.
Incoació d'expedient sancionadors i imposició de sancions per infraccions urbanístiques lleus
Certificats d'aprofitament urbanístic i de compatibilitat urbanística i informes de qualificació urbanístiques.
Expedients de planejament urbanístic: Provisió inici expedient.
Edictes d'informació pública. Tramesa de còpies de la documentació i sol·licitud d'informes a altres administracions i particulars.
Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió Informativa.
Certificacions acords.
Convenis Subvencions urbanitzacions: Signatura conveni.
Certificacions acords.
Propostes a la Junta de Govern Local
Convenis de cessions urbanístiques per vialitat: Signatura conveni de cessió.
Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió Informativa.
Tramesa còpies de la documentació a altres administracions i particulars.
Certificacions acords.
Sol·licituds diverses: Certificats i escrits tramesa certificats.
Respostes a sol·licituds diverses d'altres administracions públiques i particulars.
Expedients de gestió urbanística: Provisió inici expedient.
Edictes d'informació pública.
Tramesa de còpies de la documentació i sol·licitud d'informes a altres administracions i particulars.
Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió Informativa
Certificacions acords. Projectes d'obra local ordinària:
Provisió inici expedient.
Edictes d'informació pública.
Tramesa de còpies de la documentació i sol·licitud d'informes a altres administracions i particulars.
Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió Informativa.
Certificacions acords


Els arxius del BOP un cop "clicats" s'us mostraran en format .pdf (Adobe Reader o Acrobat), per poder-los llegir un cop oberta la pàgina, heu de fer un clic amb el botó dret del retolí i dir-li descarregar, això us donarà un arxiu que heu d'obrir amb algun d'aquests programes del Adobe, si no els teniu, els podeu descarregar gratuïtament


Dimecres, 15 d'agost del 2007, notícies de Lloret

Escolto molta radio i no en sabia res; quasi que no m'ho puc creure.Ara feia dies que no em fixava en les notícies de l'Irak; devia de ser que les morts diàries estaven per sota del centenar...quina vergonya!!!