escriu-me
My Photo

dilluns, 9 de juny de 2008

Dilluns, 9 de juny del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui dilluns:
Antena de la Cambra de Comerç de Girona a Lloret de Mar

El programa Antenes apropa els serveis de la Cambra de Girona a les empreses mitjançant la creació d’oficines per tot el territori i alhora permet conèixer de més a prop les seves necessitats.
La presentació a les 12h, a Can Saragossa

Assistents: Sr. Xavier Crespo i Llobet, alcalde de Lloret de Mar, Sr. Domènec Espadalé i Vergés, president de la Cambra de Comerç de Girona i Sr. Fernando Ferrero García, secretari general del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación

========
========


PLE DE L'AJUNTAMENT

(Sala d’Actes de la Casa de la Vila, dilluns dia 9 de juny, a les 20'00 hores)

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (05/05/2008).
2.- DESPATX ALCALDIA.
3.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN EMPLEAT MUNICIPAL.
4.- NOMENAMENT REPRESENTANTS CONSELL ASSESSOR I DE GOVERN DEL CASAL DEL JUBILAT DE LLORET DE MAR.
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PISCINA COBERTA I SALA ESPORTIVA, I APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE PRÉSTEC.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 52 DE L’ORDENANÇA DE POLICIA DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR.
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER DEMANAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL MANTENIMENT DE L’OFERTA DE BATXILLERAT NOCTURN A L’IES SA PALOMERA DE BLANES.
8.-APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
9.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA PAU I EL DESARMAMENT - 24 DE MAIG.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
PRECS i PREGUNTES.Atenció !!!:
Aquest cap de setmana he tingut molts problemes per fer-vos arribar el resum. Molts mails m'han vingut tornats.
Per si els problemes continuessin, a lo millor us arriba el mail des d'una altra adreça d'aquesta relació (preneu-ne nota), ):

lloretonline
lloretonline2
grimmelgrimmel
grimmelgrimmel2
grimmelgrimmel3
selvamaritima

Sempre de: @gmail.com
Perdoneu l'enrenou. Gràcies.


Si no vau llegir les notícies del dissabte o les del diumenge, feu-hi un cop d'ull, a lo millor hi veieu quelcom que no us agradaria passar per alt...


El pare de l'invent, a part de dirs-e Josep Mº, el coneixem millor per JOU.
http://cartescatalanes.catA lo millor no hi haurà cotxes, però de tot lo altre, sis de cada,...que li diguin ecològica...tela!!!L'article només és accessible a subscriptors des del digital; sinó, només es pot llegir un poquet.
Més que un article, en alguns dels seus paràgrafs sembla un publi-reportatge institucional.
Si realment fos així sería un flac favor a l'imatge de Lloret doncs la retorna a aquells anys que ja semblaven superats en que el President de la Diputació va dir que ni boig dormiria a Lloret .
En alguns moments fa una descripció apocalíptica del poble "Acabar con la existencia de cientos de prendas y objetos de todo tipo amontonados en expositores o colgados de las paredes de los comercios, con la falta de etiquetas con el precio - o poco visible-, con regateo, el asalto en la calle a los ciudadanos con la excusa de venderles una ganga y con otras prácticas comerciales fraudulentas"
(http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20080608/53476604682.html)TEXTE
correspon amb el 85% de satisfacció dels turistes que l'enquesta sobre comerç feta pel propi Ajuntament reflectia i que tot i que és veritat el regateig i aquestes practiques comercials ja em direu si el treure els articles de les façanes ho soluciona...
En resum, el Sr. Crespo i el seu equip, a lo millor han pujat un esglaó en la bona consideració que en tenen els catalans d'ells com a persones, perquè treballen, i molt, per dignificar el poble, però amb articles com aquest o amb les declaracions d'aquests dies del propi equip, qualsevulla publicista els pot dir que per Lloret està sent nefast: han tirat l'imatge de Lloret forces anys enrera...!!!


7342 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Àrea d'Urbanisme Edicte de notificació d'un acord de la Junta de Govern Local
PRIMER.- Aprovar la dissolució de la Junta de
Compensació del sector est del Puig d’en Pla i
trametre aquest acord al Registre d’entitats
Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció
General d’Urbanisme, als efectes procedents.
SEGON.- Aprovar inicialment el Projecte
d’estatuts de la Junta de Conservació del sector
est del Puig d’en Pla

7552 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Anunci d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de data de les proves selectives per a la provisió d'unes places
Examinades les sol·licituds presentades per
prendre part en el concurs-oposició lliure,
convocat mitjançant Edicte publicat en el BOP
núm. 78 de data 22/04/08 i en el DOGC núm.
5119 de data 25/04/08, per a la provisió de
quatre places d’Auxiliar de Protecció Entorn,
vacants a la plantilla de personal laboral, amb
contracte temporal, d’aquest Ajuntament.
ADMESOS:
CASTILLERO BARRERA, JUAN DANIEL
FLORES ROSE, DAVID
HORRILLO ALONSO, MANUEL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS
NOGUERA PÉREZ, LUIS
RODRÍGUEZ BULLÓN, RUBÉN
EXCLOSOS: Cap.