escriu-me
My Photo

divendres, 20 de març de 2015

Divendres 20 de març del 2015 a Lloret i a la resta de Selva Marítima


avui...


l'eclipse

He seleccionat aquests 3 articles que publica La Vanguardia


No miren el eclipse con gafas de sol
Observar el fenómeno sin la protección adecuada puede causar daños oculares irreversibles | Anteojos especiales y proyectar la imagen con una cartulina son métodos seguros para disfrutar del espectáculo

http://www.lavanguardia.com/ciencia/20150318/54429068760/eclipse-solar-2015.html


El eclipse solar hará subir el nivel del mar hasta 14 metros
La ocultación del 20 de marzo suma tres factores: el eclipse, el equinoccio de primavera y la Luna en el punto más cercano a la Tierra

http://www.lavanguardia.com/ciencia/fisica-espacio/20150319/54429097017/eclipse-solar-nivel-mar.html


Eclipse de sol en directo: Sol, Luna y tierra alineados
La ocultación del sol más visible en la península Ibérica de los últimos diez años se podrá ver entre las 9.00 h y las 11.30 h de esta mañana

http://endirecto.lavanguardia.com/ciencia/20150320/54428288545/eclipse-solar.html

=============
=============
=============

també avui…

 

Dia Mundial sense Carn

Un cos nu i pintat, símbol del Dia Mundial sense Carn
L'organització AnimaNaturalis farà a Barcelona una impactant acció en què una noia despullada mostrarà les propietats d'una dieta vegetariana

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/bellesa/cos-pintat-simbol-dia-mundial-sense-carn-4032571


Avui hi he trobat:


I aquesta nit comença la primavera !!!

TP Ferro pressiona Foment amb el TAV
Presenta preconcurs de creditors davant la incapacitat per tornar el crèdit de 428 milions que va sol·licitar per construir el túnel del Pertús
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/03/20/tp-ferro-pressiona-foment-tav/715295.html
"L'empresa ja va rebre 172 milions de l'Estat (…) A part d'aquesta compensació econòmica, Foment també va allargar la concessió inicial que havia atorgat a l'empresa, dels 50 als 53 anys."
"l'opció del preconcurs arriba després que el Ministeri de Foment li negués a la concessionària una subvenció de 100 milions a fons perdut per reduir les pèrdues"

Tot això em sona a un "déjà vu" o a un "ja vindrà" si per comptes del TP aquest hi poseu la concessionària d'autopistes...

Ahir veiem a l'edicte del DOGC on el mentider Santi Vila i acompanyants quedaven retratats després d'haver anunciat a bombo i plateret que la prolongació de l'autopista, en un acte de generositat extrema, Abertis ens la feia gratis. Us en posava un retall d'aquest edicte on es reflectia clarament la mentida, però és que si us llegiu la totalitat de la clàusula setena del contracte  anomenada
"Sistema de compensació i reequilibri" us agafarà tal mala llet que no voldreu saber mai més res d'aquests putos mentiders…

No m'aguanto i us l'he de posar doncs no entenc com tot un conseller, un alcalde i un director general d'una multinacional es poden posar davant cent persones i sense ni posar-se vermells mentir com van mentir !!!

 

GRATIS ???
DE QUÈ ???

El setè punt de l'edicte publicat ahir  en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya deia:

"Setena
Sistema de compensació i reequilibri

7.1 Sens perjudici del sistema de compensació establert en el Conveni marc de col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32 al seu pas pel Maresme, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 16 de desembre de 2009, la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar es compensarà mitjançant el sistema específic establert a continuació.

A fi de restablir l’equilibri econòmic i financer de la concessió alterat com a conseqüència de les prestacions i obligacions assumides pel concessionari en el present Conveni, s’estableix que la compensació corresponent a la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar es computi en un compte de compensació específic.

A l’annex del present Conveni es detalla el mètode de càlcul del saldo de compensació final i la manera que caldrà fixar anualment (saldo de compensació anual) el seu import per raó de la inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar fins a la data de finalització de la concessió.

L’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar serà compensat per l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.

Al venciment actual de la concessió, establert per al 31 d’agost de 2021, es determinarà el nou termini de durada addicional de la concessió que es correspondrà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos de caixa lliures estimats de la concessió, descomptats a la taxa definida a l’annex I del present Conveni, sigui equivalent al saldo de compensació final. No obstant això, si en algun moment abans del finiment del període addicional, s’assolissin els fluxos necessaris per a la recuperació del total del saldo, la concessió finirà anticipadament, sense que per raó d’aquesta resolució anticipada la concessionària pugui demanar cap tipus de rescabalament.

Amb una antelació mínima de sis mesos al venciment del període concessional, Invicat comunicarà formalment al Departament de Territori i Sostenibilitat el saldo de compensació final adjuntant la corresponent liquidació provisional als efectes adients.

7.2 Invicat, en el moment de presentació dels seus comptes anuals per a la formulació de la censura prèvia d’acord amb la clàusula 50 del Decret 215/1973, de 25 de gener, ha d’aportar la documentació acreditativa necessària per determinar el saldo de compensació anual, que haurà de ser objecte de reconeixement en l’esmentada censura de comptes

D’acord amb això, s’autoritza a Invicat la titulització/monetització d’aquests saldos de compensació provisional anual, amb la prèvia comunicació al Departament de Territori i Sostenibilitat, i poden emetre valors que representin una participació en un o diversos drets de crèdit en favor del concessionari, en els termes recollits a l’article 260 del Reial decret 3/2001, de 14 de novembre. Aquesta autorització en tot cas no afectarà ni condicionarà la facultat de l’Administració reconeguda al punt següent.

7.3 La Generalitat de Catalunya té el dret de compensar aquest saldo de compensació final al venciment actual de la concessió mitjançant qualsevol altra mesura compensatòria ajustada a la normativa reguladora de la contractació del sector públic i que sigui conforme al règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat. En tot cas, a partir del present Conveni, cal que el Govern, al venciment actual de la concessió, precisi mitjançant un acord la mesura compensatòria que s’adopti en compliment de la modificació actual. En cas que l’Administració de la Generalitat opti per modificar el sistema de compensació de la pròrroga per un altre que s’ajusti a la normativa reguladora del sector públic i el règim jurídic del contracte, s’haurà de procedir a una modificació del present Conveni, amb els informes previs corresponents, tot mantenint el saldo de compensació final que no podrà ésser en cap cas objecte de modificació.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya té el dret a reduir totalment o parcialment el saldo de compensació acumulat derivat d’aquest Conveni en qualsevol moment abans del venciment de la concessió, mitjançant pagaments anticipats o qualsevol altra mesura compensatòria, que es deduiran del saldo de compensació, sense que les quantitats amortitzades anticipadament meritin més interessos des d’aleshores. Aquests pagaments anticipats hauran de considerar els efectes fiscals en relació amb l’impost de societats que s’hagin produït des de l’inici del període de meritació del saldo i els que generi el pagament, de manera que el seu impacte fiscal sigui neutre per a la concessionària, respectant així una taxa de capitalització anual del 6,5% neta d’impostos.

El pagament de l’eventual saldo de compensació final, en l’eventual cas que s’exerceixi aquesta opció, s’haurà de fer dins el primer semestre a comptar de l’extinció de l’actual termini de concessió respectant la neutralitat de l’impacte fiscal per a la societat concessionària en els mateixos termes previstos al paràgraf anterior. L’endarreriment en el pagament del saldo de compensació final meritarà interessos legals fins a la data del seu abonament efectiu.

La compensació establerta en aquesta clàusula, atesa la seva naturalesa d’indemnització, no està subjecta a IVA (article 78.3, núm. 1, LIVA), i la Generalitat de Catalunya assumirà exclusivament qualsevol cost i perjudici que per aquest motiu es pugui generar en cas contrari, de manera que si se’n merita resulti neutra per a la concessionària.

7.4 Invicat ha de lliurar la documentació i informació per a la comprovació, el seguiment i la verificació de les dades assenyalades en aquest Conveni d’acord amb les instruccions que li siguin comunicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.


GRATIS ???
DE QUÈ ???

Les coses es poden fer be, regular i malament, però pitjor que el que han fet i volen continuar fent amb aquest projecte, impossible !!!


Un altra punt calent, pot ser, seran les expropiacions doncs, si en mireu aquell mateix edicte d'ahir, ben pocs diners s'hi han previst per compensar l'estropellament...

"Import estimat d’execució de les obres

Invicat es farà càrrec de l’import d’execució de les obres previstes en aquest Conveni, incloses, en la seva condició de beneficiari, les eventuals expropiacions i la reposició de serveis i servituds.

Als efectes del present Conveni, el valor de la inversió a efectuar s’estima que té un cost previst de 69,55 M€ PEC sense benefici industrial; amb expropiacions de 70,25 M€.

En tot cas, l’import que es considerarà a efectes de la seva compensació per part de la Generalitat de Catalunya es determinarà en funció del cost de la inversió real d’acord amb els termes previstos a la clàusula setena i a l’annex I del present Conveni."
L´eclipsi solar desborda el sector òptic gironí, que esgota les ulleres adaptades
La falta de previsió provoca que les òptiques no puguin afrontar la demanda massiva d'última hora d'aquest material
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/03/20/leclipsi-solar-desborda-sector-optic/715300.html
Està núgul i segurament no es veurà però compte si es veu… no podeu mirar-ho ni un sol moment, les cremades a la retina són instantànies i irreversibles…

ètica política i tradicions  ( per JORDI CAUPENA)
"Mentre les tradicions es mantenen intactes i aguantant, els costums polítics varien a una velocitat de vertigen. Perdoneu-me però haig de tornar a parlar de Lloret, sí, sí,"
http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/03/20/etica-politica-tradicions/715388.html
Si ho llegiu poseu-hi els cinc sentits doncs sinó s'us farà "la pitxa un lío", metafòricament parlant, és clar,  doncs fins i tot a les noies se'ls farà rar: "després de la fugida dels cinc regidors del grup independent Millor i el fitxatge de l'exaspirant a liderar CiU per part de l'incombustible Marc Fuertes, arriba.. Millor dit se'n va, del PSC."
Què ens deu haver volgut dir en Jordi ??? Que en Marc Fuertes era del PSC ???
El regidor Cortés era del PSC i tenia carnet del PP… Ai mare que l'alcalde Codina potser té carnet de Podemos i tampoc ens ho ha dit !!!

Els visitants poden comprar des dels hotels l´oferta d´oci de Lloret
http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/03/20/visitants-comprar-des-dels-hotels/715387.html
De sempre s'ha fet, o be a les recepcions o be a través dels guies d'hotel o fins i tot alguns amb aquesta maquineta que ara ens anuncien del  "Gremi d'Hostaleria de Lloret "
Més de 6.200 autònoms gironins hauran de deixar de tributar per mòduls
La mesura inclosa en la reforma fiscal desperta del rebuig dels comerciants i obligarà a fer canvis en sistemes de gestió i comptabilitat
http://www.diaridegirona.cat/economia/2015/03/20/mes-6200-autonoms-gironins-hauran/715324.htmlEl director de l´aeroport de Girona diposita el futur en Ryanair
El lloretenc Lluís Sala considera que és competència de l'administració formalitzar un acord amb Air Andorra per prestar la ruta fins a Madrid
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/03/20/director-laeroport-girona-diposita-futur/715310.html
Han d´anar a Palafolls per aconseguir les eines per netejar els búnquers de Blanes
Els organitzadors de la jornada de recuperació històrica critiquen que Medi Ambient de Blanes no els ha deixat el material
http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/03/19/han-danar-palafolls-aconseguir-eines/715255.html

El petit fre del prepuci ( per JOSEP ALUM)
Fa uns anys, molt més sovint que actualment, podíem veure un cotxe a tota pastilla amb el conductor agafant el volant amb una sola mà i, amb l'altra, movent compulsivament un mocador (generalment blanc) a través de la finestreta. Era senyal inequívoc que al seient del costat o al darrere hi anava algú en situació d'emergència mèdica.
http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/03/19/petit-fre-del-prepuci/715192.html
"veure com un fre de prepuci trencat té la capacitat d'aportar una pinzellada d'actualitat a tota la Selva Marítima, em sembla francament divertit."

El MIC projecta un Mundial de seleccions sub-19 per al setembre
La dificultat per encabir els combinats nacionals per Setmana Santa fa que l'organització ultimi un nou torneig amb Brasil i Espanya com a caps de cartell
http://www.diaridegirona.cat/esports/2015/03/20/mic-projecta-mundial-seleccions-sub/715346.html


El Col·legi d´Arquitectes i SER.GI promouen junts el dret a l´habitatge
El COAC pagarà taxes de drets de visat i certificats d'habitabilitat per domicilis gestionats per l'entitat i crearà una borsa d'arquitectes voluntaris
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/03/20/collegi-darquitectes-sergi-promouen-junts/715298.html


Platja d´Aro pagarà la redacció del projecte de l´auditori venent patrimoni
http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2015/03/20/platja-daro-pagara-redaccio-del/715380.html
Tampoc s'hi posen per poc !!! "500.000 són per a l'encàrrec de la redacció del projecte"
Fa uns dies sortia l'anunci de l'Ajuntament de Lloret que la redacció del projecte per fer una rotonda a Canyelles valia 8.000 euros i només hi havia l'anunci doncs deien que quan trobin els diners ho encarregaran… Un anunci amb tota la bona voluntat del món però un xic rar que diguem, doncs no s'anunciava pas l'encàrrec sinó la intenció… "alg és alg va dir el calp"… Espero que no ens hagem de vendre gaire cosa …
Per cert que les obres del passeig Verdaguer sí s'estan fent amb diners provinents de venda de patrimoni, concretament unes parcel·les municipals de sobre el Puig d'en Pla… (uns 550.000€ ?)


Telefónica amenaça de deixar la meitat de la població gironina sense fibra òptica
http://www.diaridegirona.cat/economia/2015/03/20/telefonica-amenaca-deixar-meitat-poblacio/715322.htmlEl tossenc Andrés Velencoso, primer home en una portada de la revista "Elle"
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2015/03/20/andres-velencoso-home-portada-revista/715361.html


===================== ICV-EUiA vol que Blanes i Lloret rebutgin la C-32
Proposa fer una consulta popular “ara” o, com a molt tard, el dia de les municipals
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/834178-icv-euia-vol-que-blanes-i-lloret-rebutgin-la-c-32.html
"van presentar ahir una moció per rebutjar el projecte de prolongació de la C-32, que ja ha estat entrada al registre de l'Ajuntament de Blanes i que ben aviat serà entrada també al registre de l'Ajuntament de Lloret."
" s'oposen a l'autopista “perquè mediambientalment és un atac a l'últim bocí de terra verge que ens queda; tècnicament hi ha alternatives que sí que milloraran la mobilitat quotidiana de les poblacions; econòmicament  és una estafa per a la ciutadania, que pagarà l'obra amb els peatges més enllà del 20211, i democràticament és una imposició sense exposició pública i sense ni tan sols consultar el territori”


 Segrest exprés d'un paleta que passejava el gos a Lloret
Dos encaputxats el van abordar a Sant Pere del Bosc, el van introduir lligat amb brides a la seva furgoneta i volien dur-lo a casa seva a buscar diners
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/834260-segrest-expres-dun-paleta-que-passejava-el-gos-a-lloret.html


 La llei del litoral té cànon
El govern català posa a debat l'esborrany del text legal en una sessió de treball a Palamós
El nou gravamen de la Generalitat a les concessions amoïna entitats i hostalers
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/10-administracions/833761-la-llei-del-litoral-te-canon.html


Esperant més avions de Ryanair
El director de l'aeroport, Lluís Sala va dir que és aviat per fer una valoració de com anirà aquesta temporada, amb la baixada del nombre de vols de Ryanair, i es va mostrar esperançat que quan la companyia irlandesa rebi més avions hi hagi més moviment, amb més connexions amb vista a l'estiu del 2016
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/834152-simulacre-daccident-a-laeroport-de-girona.html


Simulacre d'accident a l'aeroport de Girona
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/834152-simulacre-daccident-a-laeroport-de-girona.html
"El director de l'aeroport, Lluís Sala, va fer una primera valoració “altament satisfactòria” de l'exercici, tot i que va remarcar que caldrà fer un seguiment posterior i una avaluació"


“El Trueta encara ens ha de servir uns deu anys més”
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/834191-lel-trueta-encara-ens-ha-de-servir-uns-deu-anys-mesr.html


S'atura el desplegament de fibra òptica a Girona
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/834262-satura-el-desplegament-de-fibra-optica-a-girona.html
La tenim clara...


=====================

1.800 persones es preveu que corrin a la Sansi Aran aquest diumenge
http://www.novaradiolloret.org/1-800-persones-es-preveu-que-corrin-a-la-sansi-aran-aquest-diumenge/
Arxiu de so: José Luis Blanco, Dani Torrente


ERC-Avancem vol fer una consulta per saber l’opinió dels veïns sobre l’autopista
http://www.novaradiolloret.org/erc-avancem-vol-fer-una-consulta-per-saber-lopinio-dels-veins-sobre-lautopista/
Arxiu de so: Joan BernatLa regidoria de la Dona repetirà l’organització de l’entrevista Veu de Dona
http://www.novaradiolloret.org/la-regidoria-de-la-dona-repetira-lorganitzacio-de-lentrevista-veu-de-dona/
Arxiu de so: Idoia Saracíbar


La CUP es mou per constituir-se a Lloret
http://www.novaradiolloret.org/la-cup-es-mou-per-constituir-se-a-lloret/


Blanco presenta ‘Superando obstáculos’, el seu llibre autobiogràfic
http://www.novaradiolloret.org/blanco-presenta-superando-obstaculos-el-seu-llibre-autobiografic/
Arxiu de so: José Luis Blanco


El BON DIA BONA HORA d'ahir
http://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2354.mp3

  • Entrevista a Joan Bernat, número dos d’ERC-Avancem, per parlar de diverses propostes al voltant de l’autopista.
  • Entrevista a José Luis Blanco, atleta, per comentar diversos temes de la seva agenda.
  • Entrevista a Idoia Saracíbar, regidora de la Dona, per explicar com va anar el Consell de Dones.
  • Entrevista a Dani Torrente, president de la Casa de Cúllar, per comentar l’acte benèfic que han preparat.
  • Entrevista a Joan Domènech, president del Club Marina Casinet, per parlar de la xerrada d’aquest Divendres.

El BON DIA BONA HORA d'abans d'ahir
http://www.ixac.tv/nova_radio_lloret/mp3/programes/2353.mp3

  • Entrevista a Ignasi Riera, regidor de Mobilitat, per parlar de les multes de la zona blava que han prescrit.
  • Entrevista a Felip Carbonell, cap de Protecció Civil, per comentar la prohibició de fer foc al bosc.
  • Entrevista a Cesca Cornellà, responsable de l’Oficina de Català, per explicar els dos concursos que posen en marxa.


=====================
AGENDA
Activitats a Blanes els dies 20, 21 i 22 de març
http://www.blanesaldia.com/blanes/21475-activitats-a-blanes-els-dies-20-21-i-22-de-marc/ICV-EUiA presentarà mocions a Blanes i Lloret per rebutjar el projecte de perllongament de la C-32
http://www.blanesaldia.com/selva/21493-icv-euia-presentara-mocions-a-blanes-i-lloret-per-rebutjar-el-projecte-de-perllongament-de-la-c-32/CiU de Blanes organitza un vermut popular per conèixer l’opinió dels ciutadans en relació a projectes de futur
http://www.blanesaldia.com/blanes/21500-ciu-blanes-vermut-popular-coneixer-opinio-ciutadans-projecte-futur/


Salvador Tordera repetirá en Blanes como alcaldable del PPC
http://www.blanesaldia.com/blanes/21482-salvador-tordera-repetira-en-blanes-como-alcaldable-del-ppc/


Blanes ajudarà a construir una farmàcia a Togo
http://www.blanesaldia.com/blanes/21463-blanes-ajudara-a-construir-una-farmacia-a-togo/


=====================


El director de l'Aeroport de Girona confia en una recuperació a finals d'any
Lluís Sala lliga l'increment als nous avions que Ryanair té encarregats
http://www.aragirona.cat/noticia/2015/03/19/el-director-de-laeroport-de-girona-confia-en-una-recuperacio-a-finals-dany


=====================

Un plan local para salvar el patrimonio natural de la humanidad
Un grupo de investigadores afirma que medidas locales asequibles pueden contrarrestar los efectos del cambio climático global
http://elpais.com/elpais/2015/03/18/ciencia/1426697641_252165.html=====================
BCN
Trias fa marxa enrere al seu pla de pisos turístics per falta de suport
La proposta inicial ha sumat crítiques de l'oposició i de la patronal del sector
La prohibició seguirà vigent fins al 2016, mentre es pacta una altra regulació
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/trias-marxa-enrere-seu-pla-pisos-turistics-per-falta-suport-4032998
Molt més que sexe
No (t'es)corris massa de pressa (Per Elena Crespi Asensio)
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/molt-mes-que-sexe/orgasme-pressa-4031367
"¿Com ho fa un home per endarrerir l'orgasme?
(Us demano un favor, llegiu el següent paràgraf a velocitat lenta, a poc a poc, sense pressa…)
Segurament l'home que aconsegueix allargar el moment de l'ejaculació és aquell que no va de pressa en el sexe, és aquell que  (…)"

 =====================Càmera polivalent
"Al carrer de l'Olivera de Barcelona –comenta Pere Guiu– hem vist aquesta càmera enganxada a una porta. Els propietaris li han donat una segona vida en forma de pany de porta del local on exposen la seva obra fotogràfica".
http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20150319/54428265780/camera-polivalent.html=====================

El BOP d'avui :2721 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Edicte de notificació de liquidacions


3046 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics (Unitat Jurídica) Edicte de notificació de l'acord d'imposició de sancions per infracció a diverses ordenances


3045 - AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR Serveis Jurídics (Unitat Jurídica) Edicte de notificació de l'acord d'inici d'expedients sancionadors per infracció a diverses ordenances


2920 - NOTARIA DE CONCEPCIÓN DE LOS REYES ARIAS GALLEGO (Lloret de Mar) Edicte de tramitació d'acta de notorietat per a inscripció d'excés de cabuda
instada
por la entidad PAPALUS, S.L. PIEZA DE TIERRA,
VIÑA sita en el término de Lloret de Mar, en el punto denominado
“Forn d’en Coll”
LINDEROS ACTUALIZADOS: - Oeste, con parcela de MERCEDES
COLL COARASA y ALEXANDRE DEL RIO DURAN, ubicada: Polígono
7 Parcela 40 St- Pere del Bosch; Norte, con parcela de PAPALUS,
S.L. ubicada: Polígono 7 Parcela 39-ST PERE DEL BOSCH;
Noreste, con finca de ROSER VILA LLIBRE, NÚRIA SALA VILA,
CARLOS SALA VILA, JORGE SALA VILA, ROSER VILA SALA y
MONTSERRAT SALA VILA, PIEZA de tierra cultiva, lugar llamado
Forn den Coll, PARATGE DEL PAPALÚS- PARCEL.LA 60, POLIGON
10- hoy según catastro: “Sòl Polígon 7 Parcel·la 60 - Sant Pere
del Bosc; Este, con parcela de DOÑA CARME FABREGAS BARTOK
ubicada: Polígono 7 Parcela 36-ST PERE DEL BOSCH; Y parte Sur y
también parte Este, con parcela titular catastral: AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR, polígono 7, parcela 9001.

2921 - NOTARIA DE CONCEPCIÓN DE LOS REYES ARIAS GALLEGO (Lloret de Mar) Edicte de tramitació d'acta de notorietat per a inscripció d'excés de cabuda
instada por DOÑA CARME FABREGAS BARTOK
RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA sita en el término de Lloret de Mar,
y lugar llamado “Forn d’en Coll”,
LINDEROS
ACTUALIZADOS: - Norte, con parcela de AGENCIA CATALANA
DE L’AIGUA ubicada Polígono 7 parcela 9009; Oeste, con
parcela de ROSER VILA LLIBRE, NÚRIA SALA VILA, CARLOS
SALA VILA, JORGE SALA VILA, ROSER VILA SALA y MONTSERRAT
SALA VILA, finca PARTE URBANA y UNA PEQ PARTE
RÚSTICA.- sita en LLoret de Mar, lugar llamado Forn den Coll,
PARATGE DEL PAPALÚS- PARCEL.LA 60, POLIGON 10- hoy
según catastro: “Sòl Polígon 7 Parcel·la 60 - Sant Pere del Bosc -;
Suroeste, con parcela PAPALUS, S.L. ubicada: Polígono 7 Parcela
38-ST PERE DEL BOSCH; Sur, parte con PAPALUS, S.L., Polígono
7, Parcela 37 -St. Pere del Bosch-; y también Sur, parte con parcela
de: AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, Polígono 7, parcela
9001; y Oeste, con parcela de MARIA CRISTINA BARNES BARRALLON,
Polígono 7, parcela 34 -St. Pere del Bosch


2919 - NOTARIA DE CONCEPCIÓN DE LOS REYES ARIAS GALLEGO (Lloret de Mar) Edicte de tramitació d'acta de notorietat per a inscripció d'excés de cabuda
instada por la entidad PAPALUS, S.L. con CIF: B-59817619,
para hacer constar un exceso de cabida de que es la diferencia que
consta en el Registro y la superficie actual real de la finca: RUSTICA,
PIEZA DE TIERRA yerma sita en el término de la villa de Lloret
de Mar, punto llamado “Coll de la Torre”
LINDA: al norte, con
Juan Cruz Vidal; Sur, con José Mundet; al Este, con Mateo Sala; y
a Poniente, con dicho José Mundet. LINDEROS ACTUALIZADOS:
Norte, con parcela de JAIME SAIS CURUS, MONTSERRAT SAIS
CURUS y CRISTINA SAIS CURUS sita en: Polígono 7 Parcela 41-
ST PERE DEL BOSCH; Este, con parcela de ROSER VILA LLIBRE,
NÚRIA SALA VILA, CARLOS SALA VILA, JORGE SALA VILA,
ROSER VILA SALA y MONTSERRAT SALA VILA, sita en Forn den
Coll, PARATGE DEL PAPALÚS- PARCEL.LA 60, POLIGON 10- hoy
según catastro: “Sòl Polígon 7 Parcel·la 60 - Sant Pere del Bosc - Sur
y parte Oeste, con parcela de PAPALUS, S.L. ubicada: Polígono 7
Parcela 38-ST PERE DEL BOSCH; y también Oeste, con parcela de
MERCEDES COLL COARASA y ALEXANDRE DEL RIO DURAN
ubicada: Polígono 7 Parcela 40 St Pere del Bosch.2942 - AJUNTAMENT DE BLANES Edicte sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
"“Projecte d’actuacions
de reparació i millores diverses a la Biblioteca Comarcal”, redactat
pels serveis tècnics municipals amb un pressupost de 53.416,66 euros
IVA inclòs"

=====================


El DOGC d'avui :
Ajuntament de Lloret de Mar
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'adequació i millora de l'aparcament de la plaça dels Drets Humans.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688284&language=ca_ES
"amb un pressupost d’execució de
65.537,17€, abans d’IVA, redactat per encàrrec municipal per l’enginyer tècnic RUBEN EGEA GOMEZ"

Ajuntament de Blanes
ANUNCI sobre licitació del contracte del servei d'abalisament de platges.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688279&language=ca_ES
Pressupost base de licitació:
Import anual de 20.000,00 euros, dels quals la quantitat de 16.528,93 euros correspon a base i 3.471,07
euros a IVA.
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Blanes
EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 60/2014).
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688303&language=ca_ES
"“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.”, frente a los ocupantes del inmueble sito en la urbanización “La Creu de Lloret”, calle Tordera, número 45"Diputació de Girona
ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals i de la convocatòria per a l'any 2015.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688330&language=ca_ES


Diputació de Girona
ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals i de la convocatòria per a l'any 2015.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688264&language=ca_ES

=====================


Les faltes, tant les gramaticals

com les ortogràfiques,

són una gentilesa de l'autor...