escriu-me
My Photo

dimarts, 12 de juny de 2007

Notícies dimarts 12 de juny del 2007

En el BOP anuncien una nova gasolinera a Vidreres
Núm. 7674
AJUNTAMENT DE
VIDRERES
Edicte sobre aprovació d’un projecte
d’actuació específica d’interès públic en sòl no
urbanitzable
De conformitat amb l’article 48 del Decret
Legislatiu 1/2005 de la Llei 2/2002 de 14 de
març d’urbanisme, de Règim d’ús del Sòl No
Urbanitzable del procediment per a l’aprovació
de projectes d’actuacions específiques d’interès
públic en sòl no urbanitzable,se sotmet a
informació pública el projecte de construcció
d’una estació de servei a la finca rústica
anomenada Can San, situada a la carretera
C-63 p.k. 10,70 de Vidreres que promou la
societat VANEXION SL, durant el termini d’1
mes a comptar des de l’endemà de la
publicació del present edicte en el Butlletí
Oficial de la Província.
Vidreres, 25 de maig de 2007
Jordi Daranas i Pla
Alcalde