escriu-me
My Photo

dilluns, 27 d’octubre de 2008

Dilluns, 27 d'octubre del 2008, les notícies que avui parlen de la Selva Marítima

Avui dilluns
Ple de l'Ajuntament
(a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila a les 8h del vespre) (hora nova !!!)
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (29/09/2008).
2. DESPATX ALCALDIA.
3. RATIFICACIO ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
4.RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA D’UNA PART DE LA NOVA ÀREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR, I REOBERTURA DEL TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE PLIQUES.
5.RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 52 DE L’ORDENANÇA DE POLICIA DE LA VIA PÚBLICA.
6.PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 3/08 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
7.PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS TRIBUTS LOCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2009
8.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 183 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LA CLAU URBANÍSTICA 2.8 “ZONA DE VERD PRIVAT”.
9. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE EL MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.

PROPOSTES D'URGÈNCIA.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
PRECS.
PREGUNTES.

========================

ULL !!!, el punt 8 del ordre del dia parla de l'Article 183, però si us ho mireu, el POUM només té 182 articles, (ja és mala llet !!!),
així que, investigant un xic, he arribat a la conclusió que del que volen parlar i modificar no és el 183, sinó que deu ser el "83" que diu així:
ZONA DE VERD PRIVAT (Clau 2.8.).
ART. 83* Definició.
Comprèn aquells jardins i parcel·les que han de restringir llur edificació i conservar la vegetació existent en el moment de l'aprovació inicial del Pla, i que restaran de domini i ús privat. En funció del grau de restricció a que venen sotmeses, el pla disposa la divisió en dos subzones.

========================

"L’ARTICLE 52 DE L’ORDENANÇA DE POLICIA DE LA VIA PÚBLICA" del punt 5è de l'ordre del dia fa referència a les mostres comercials i aquest és l'article a modificar:
V - Mostres comercials
Article 52è.-
1.- Queda terminantment prohibida l'ocupació de la via pública (calçada i voreres), amb mostres comercials.
2.- En el cas dels espais amb retranqueix privat es permetran les mostres comercials als titulars dels mateixos i a aquells que no essent-ho presentin permís per escrit de la Comunitat de Propietaris

========================
========================
========================

Si no vau llegir les notícies del dissabte o les del diumenge, feu-hi un cop d'ull, a lo millor hi veieu quelcom que no us agradaria passar per alt...
Ben poca cosa...
Si el Sr. Joan Sala no hi haguera pogut assistir, l'hagués pogut suplantar perfectament el Sr. germà Josep, doncs quilo amunt, quilo avall, s'assemblen moltíssim...


L'autor aposta per recuperar velles idees que el capitalisme donava per enterrades: " Potser ha arribat l'hora de treure la pols als fanals de velles utopies i fer la revolució de la marxa enrere.", i amb elles mecanismes "que ens són intrínsecs des de l'aparició de l'Homo sapiens : el de l'intercanvi."
Al final la metàfora que ho descriu...: "Benvinguts a Matrix"

De recomanable lectura i d'aplicació quasi que universal...
M'en prendré una píndola...


Avui, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual


L'acudit:
Gent de Aqualia, aquest és el vostre...